Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Výberové konanie

  Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch, Teplý Vrch 57, 98023

  Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch, Teplý Vrch 57, v zastúpení Mgr. Vladimírom Palkovičom, riaditeľom školy vyhlasuje   podľa § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

  VÝBEROVÉ    KONANIE

  na obsadenie funkcie

  zástupcu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch 57,  pre  materskú školu

   

  Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

  • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z.  o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č.437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe;
  • vykonanie prvej atestácie;
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
  • občianska a morálna bezúhonnosť;
  • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti);
  • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti;
  • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku;
  • pozitívny vzťah k deťom;
  • znalosť všeobecnej školskej legislatívy;
  • znalosť práce s PC vítaná;
  • vítané ukončené funkčné vzdelávanie. 

  Zoznam požadovaných dokladov

  • písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
  • doklady o vzdelaní (overené kópie), 
  • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy v rozsahu 1 – 2 strany/A4,
  • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie starší ako 3 mesiace),
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • doklad o prvej atestácii – originál, resp. overená kópia,
  • doklad o ukončení funkčného vzdelávania (ak je absolvované)

   

  Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

   

  Prihlášku do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  do

  08.08.2018  na  adresu:

   

  Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch, Teplý Vrch

  57, 98023

      

  - v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom:

  „Výberové konanie MŠ – neotvárať !“

   

   

  Vyhlasovateľ  výberového    konania  si   vyhradzuje    právo   nezaradiť  do  výberového  konania

  uchádzačov, ktorí  nespĺňajú  požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi

  prihláseným uchádzačom, ktorí  spĺňajú  požadované  predpoklady, výberová komisia  najmenej 7

  dní pred jeho konaním. 

   

  V Teplom Vrch 10.07.2018          

                                                                                                                  Mgr. Vladimír Palkovič                                 

                                                                                                riaditeľ školy