Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  Anglický jazyk ANJ
  Biológia BIO
  Dejepis DEJ
  Etická výchova ETV
  Francúzsky jazyk FJ
  Fyzika FYZ
  Geografia GEG
  Hudobná výchova HUV
  Chémia CHE
  Informatická výchova INV
  Informatika INF
  Matematika MAT
  Náboženská výchova NBV
  Nemecký jazyk NEJ
  Občianska náuka OBN
  Občianska výchova OBV
  Pracovné vyučovanie PVC
  Prírodopis P
  Prírodoveda PDA
  Prvouka PVO
  Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
  Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
  Rozvíjanie špecifickýh funkcií RSF
  Ručné práce RUP
  Slovenský jazyk a literatúra SJL
  Správanie Spr
  Svet práce SEE
  Technika THD
  Telesná a športová výchova TSV
  Telesná výchova TEV
  Vecné učenie VUC
  Vlastiveda VLA
  Výchova umením VUM
  Výtvarná výchova VYV
  Zdravie a hygiena ZAH
  Zemepis Z

  © aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019