Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  Anglický jazyk Aj
  Biológia BIO
  Dejepis DEJ
  Etická výchova ETV
  Francúzsky jazyk FJ
  Fyzika FYZ
  Geografia GEO
  Hudobná výchova HUV
  Chémia CHEM
  Informatická výchova INV
  Informatika INF
  Matematika MAT
  Náboženská výchova NAV
  Nemecký jazyk NJ
  Občianska náuka OBN
  Občianska výchova OBV
  Pracovné vyučovanie PRV
  Prírodopis P
  Prírodoveda PDA
  Prvouka PVO
  Rozvíjanie grafomotorických zručností Rgz
  Rozvíjanie komunikačných schopností Rks
  Ručné práce RUP
  Slovenský jazyk a literatúra SJL
  Správanie Spr
  Svet práce SVP
  Technika Tech
  Telesná a športová výchova TAS
  Telesná výchova TEV
  Vecné učenie VU
  Vlastiveda Vla
  Výchova umením VYU
  Výtvarná výchova VYV
  Zdravie a hygiena ZAH
  Zemepis Z

  © aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.07.2017