Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov
   Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
  • Rozhodnutie
  • Základný fotoalbum
   31. 8. 2016

   Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

  • Základný fotoalbum
   31. 8. 2016

   Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

  • Základný fotoalbum
   31. 8. 2016

   Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

  • 6. ročník
   31. 8. 2016

   Do galérie 6. ročník boli pridané fotografie.

  • Vyhodnotenie praktickej časti OČaP-u zo dňa 28. 9. 2012

    Praktická časť OČaP-u sa uskutočnila podľa priloženého organizačného zabezpečenia podujatia schváleného riaditeľom školy. Po úvodnom oboznámení žiakov a učiteľov s priebehom podujatia a dodržiavaním bezpečnostných pravidiel koordinátorom OČaP-u sa žiaci po skupinách presunuli určenými trasami pod vedením triednych učiteľov s cieľom získať skryté značenia. Po veľkej prestávke začal vedomostný kvíz. Žiaci získali body za nájdené značenia a správne odpovede z tém obsiahnutých v teoretickej časti  OČaP-u.

   Kvíz skončil s nasledovným poradím:

    

   Trieda:

   Body:

   Umiestnenie:

   V.

   7,5

   4.

   VI.

                      10

   2.

   VII.

   2,5

   5.

   VIII.

   8,5

   3.

   IX.

                       11

   1.

    

        Potom sa žiaci presunuli na jednotlivé praktické stanovištia v areáli školy.

   1. stanovište – Topografia – Z: Z. Zvarová – žiaci sa naučili a precvičili si prácu s buzolou a mapou, naučili sa orientovať  na mape. Naučili sa určovať azimut a určovať svetové strany kompasom a pomocou prírodných znakov. Úspešnosť plnenia úloh bola priemerná.

   2. stanovište – Dopravné zručnosti – Z: Ľ. Tomanová – žiaci si preverili svoje poznatky o vyhovujúcom stave bicykla, o základných dopravných značkách,  precvičili si cyklistické zručnosti prejazdom cez hojdačku a prekážku, slalomom a zastavením na značke. Cyklistické zručnosti zodpovedali veku žiakov.

   3. stanovište – Športové zručnosti – Z: R. Ľuptáková – na stanovišti hádzali žiaci granátom na cieľ z rôznych vzdialeností / mladší žiaci z kratšej vzdialenosti /. Mali 6 pokusov. Úspešnosť bola priemerná. Potom žiaci prebehli po lavičke, pri návrate s preskokom.

   4. stanovište – Zdravotné zručnosti – Z: P. Ľupták – žiaci si preverili praktické zručnosti pri zastavovaní krvácania, pri ošetrovaní zlomenín, pri poraneniach hlavy, nosa, brady, ruky. Zverené úlohy zvládli primerane.

    

   Koordinátor: Mgr. Ľuba Tomanová

  • Deň chôdze

   Dňa 28. septembra 2012 sa žiaci I. stupňa a špeciálnych tried zúčastnili Dňa chôdze. Zraz a nástup žiakov pred budovou školy bol o 8.00 hod. Triedni učitelia zisťovali počty žiakov v triedach a skontrolovali oblečenie a vybavenie žiakov. Organizátorka Mgr. Mária Pazdúrová privítala všetkých účastníkov dňa chôdze a zaroveň ich oboznámila s trasou Teplý Vrch - športové ihrisko Padarovce. Vyzdvihla a pochválila tých žiakov, ktorí sa záčastnia tohto dňa, pretože tak ako zdravá výživa pre ľudský organizmus je veľmi dôležitý pobyt a hlavne pohyb na čerstvom vzduchu. Žiaci boli poučení o správaní a bezpečnosti na ceste.  Žiaci si obliekli reflexné vesty, učitelia dostali terčíky a nezabudli sme ani na lekárničku. Nasledoval organizovaný odchod žiakov po triedach s triednymi učiteľmi. Na športové ihrisko pred obcou Padarovce sme dorazili o 9.30 hod. Žiaci I. stupňa boli z chôdze unavení, preto oddychovali. Žiakom špeciálnych tried boli vymedzené brány a hrali futbal. Chlapci z I. stupňa po oddychu hrali tiež futbal, ale na opačnej strane ihriska. Dievčatá sa hrali iné loptové hry. O 11.00 hod. sme so žiakmi odchádzali zo športového ihriska do obce Padarovce. Prezerali sme si obec, prešli sme okolo kostola a pomaly sme sa vracali do školy. Žiaci znova organizovane po triedach  išli so svojimi triednymi učiteľkami, ktoré ich o 12.00 hod. doviedli k budove školy. Po návrate bol nástup, kde sa organizátorka žiakov spýtala, či boli spokojní. Všetci žiaci odpovedali kladne. Pokrikom 3x hurá bol deň chôdze úspečne ukončený.

   Koordinátor: Mgr. Mária Pazdúrová

  • Rozprávkový svet Habakuky -Donovaly

    

   Dňa 23.6.2011 sa žiaci našej školy zúčastnili jednodňového výletu .Navštívili rozprávkový svet Habakuky na Donovaloch. Rozprávkový svet Habakuky obsahuje 15 objektov – domčekov, amfiteáter, hodovňu, herňu pre deti... a množstvo prekvapení!  Celý areál je jedinečným počinom , kde len s použitím prírodných materiálov vytvorili dokonalú ilúziu rozprávkových chalúpok.  Ich čaro môžu návštevníci obdivovať každý deň po celý rok. Habakuky ako Dobšinského rozprávkový svet predstavia divákom okrem remeselníkov, architektúry samotných domov aj desať konkrétnych Dobšinského rozprávok. Každej jednej je zasvätený jeden domček alebo jedna chalúpka. Do Habakukov sa vchádza cez dračiu papuľu. Za ňou vyrástlo veľké vajce vtáka Ohniváka, šesťhlavý drak a Čierne mesto. Tiež Železná hora, veľryba, domček proroka Raka a ďalšie diela známe z Dobšinského rozprávok.

   Cestou na Donovaly sa žiaci zastavili  pri pamätníku v Nemeckej.Expozicia v pamätníku  je venovaná jednej z najtragickejších kapitol slovenských novodobých dejin - represáliam nemeckých nacistov a ich domácich kolaborantov.

    

   .

    

  • 50. výročia Základnej školy v Teplom Vrchu
   18. 6. 2011

   Sú dni 50. výročia Základnej školy v Teplom Vrchu - Obrázok 1a chvíle v živote človeka, kedy sa na chvíľu zastaví a nostalgicky spomína, rekapituluje kus cesty, ktorá ubehla v radostných i všedných dňoch jeho života. Pre našu školu je takýmto okamihom práve deň, kedy sa pred 50 - timi rokmi zapísala do siete základných škôl a privítala svojich prvých žiakov. Bolo to 1. 9. 1961.    Počiatky školy siahajú až do roku 1949. Dňom 1. február 1949 bola zriadená Stredná škola v Teplom Vrchu v dočasnom sídle vo Veľkom Blhu. Školský rok sa začal 4. februára 1949 otvorením dvoch tried. V školskom roku 1950/1951 sa škola presťahovala do Teplého Vrchu s platnosťou od 1.septembra 1950.Začiatkom šk. r. 1953/1954 bola utvorená Osemročná stredná škola v Teplom Vrchu. Vznikla spojením doterajšej strednej školy a národnej školy. V tomto šk. roku bola zriadená aj šk. jedáleň. Otvorená bola dňa 1. októbra 1953. V školskom roku 1955/1956 bola zrušená Národná škola v Budikovanoch a jej žiaci boli začlenení do tunajšej školy. V roku 1955 sa začali prípravy na stavbu novej budovy školy, ktoré sa dňa 12. mája 1960 stali realitou.  Dňa 27. augusta 1961 bola škola slávnostne odovzdaná do užívania. Šk. r. 1961/1962 bol zahájený v novej budove školy, ktorej sa medzitým na základe školského zákona z 1. januára 1961 zmenil názov na Základná deväťročná škola v Teplom Vrchu. K septembru 1961 bolo na škole zapísaných 210 žiakov.  V šk. r. 1964/1965 bola vybudovaná nová školská jedáleň v budove bývalých skladov Pozemných stavieb v RS, ktoré ostali po výstavbe školy nevyužité. V školskom roku 1965/1966 bola zrušená ZDŠ pre 1.-5.ročník v Drienčanoch a jej žiaci boli  začlenení do tunajšej školy- ZDŠ v Teplom Vrchu.  Záujmové krúžky a nepovinné predmety sa po prvýkrát objavili na škole v šk. r. 1966/1967. Medzi prvé patrili: nemecký jazyk, kurz šitia, zborový spev, športové hry, výtvarná výchova, včelársky krúžok.V šk. r. 1995/1996 bola prepracovaná organizácia školských družín, čím vznikli tzv. „Školské kluby detí“. Školský klub detí pri ZŠ v Teplom Vrchu tvorili 4 oddelenia. Školská jedáleň bola prevádzkovaná v nevyhovujúcich priestoroch.. Už v minulosti bola snaha o vybudovanie novej školskej jedálne, ale realitou sa stala až 13. mája 2002, keď sa začalo s kopaním základov. Približne rok po vykopaní základov 24. mája 2003 sa konala kolaudácia školskej jedálne. Od toho dňa je jedáleň v prevádzke. K 1. 7. 2003 bola zriadená Základná škola s materskou školou ako právnická osoba zriaďovacou listinou Obecného úradu v Teplom Vrchu.

    Prvým riaditeľom školy bol p. Ján Selčan, - pedagóg, človek autorita,  ktorý  spoľahlivo  viedol  svojich  kolegov  k  vysokým výkonom a k dobrým  výsledkom. Od šk. roku 1976 bol  riaditeľom p. Aladár Kiš, pretože p.J Selčan  odišiel  do  dôchodku.  P.  Kiš  pokračoval v nastúpenom trende  školy a  8 rokov  úspešne viedol  kolektív učiteľov.  V roku 1984 nastúpila do funkcie riad. školy p. Mgr. Ľuptáková Ružena -  učiteľka SJ  a V.V , ktorá nadviazala na prácu svojich predchodcov.  V rokoch 1991 až 2009  bol  riaditeľom školy  Mgr.Ľupták Peter, ktorý sa tiež pričinil o plynulý chod školy. Od 1.7.2009  sa riaditeľom  školy stal Mgr.Palkovič Vladimír. 

   Uplynulo teda už celých 50 rokov, keď prví žiaci v Teplom Vrchu zasadli do lavíc tejto školy. 50 rokov nepretržite prichádzajú noví žiaci, aby načerpali vedomosti, poznatky a skúsenosti, ktoré im neskôr poslúžia ako dobrý základ, na ktorom môžu v živote stavať. Aká je súčasnosť našej školy? V čase, kedy sa každoročne znižuje počet narodených detí, musí každá škola bojovať o žiakov svojimi aktivitami, zaujímavým učebným plánom, úspechmi a ich propagáciou. Týka sa to i našej školy. Dnes sa všade preferuje výučba cudzích jazykov. Ani naša škola v tomto smere nezaostáva. Vyučujeme anglický jazyk aj nemecký jazyk. Pri vyučovaní využívame najmodernejšie učebné pomôcky, výpočtovú techniku a internet. Ďalšou oblasťou je počítačová gramotnosť, na ktorú sa vo vzdelávaní orientujeme. V počítačovej triede vyučujeme informatickú výchovu od 1. ročníka a informatiku od 5. ročníka. Naši žiaci sa učia s podporou informačno-komunikačných technológií aj ostatné predmety.Žiaci majú možnosť rozvíjať aj svoje záľuby a nadanie v nepovinných predmetoch a krúžkoch. Naša škola je živý organizmus, pracuje, hýbe sa, dýcha, raduje sa i smúti, derie sa vpred, bojuje o svoje miesto v spoločnosti. Je večne mladá, žije džavotom a smiechom detí, neustále sa v nej niečo deje, nové sa rodí a staré zasa zaniká. Len deti zostávajú stále tie isté. Škola je mladá svojím duchom, svojimi žiakmi, myslením, prácou. Napriek tomu, že patríme medzi menšie školy, aj my sa cestou projektov snažíme získať na viac nejaké finančné prostriedky na skvalitnenie materiálnej základne pre vyučovací proces. Už niekoľko rokov dosahujeme so žiakmi dobré výsledky v rôznych sútažiach Tieto súčasné a aj úspešné výsledky v predchádzajúcich 50-tich rokoch by nebolo možné dosiahnuť bez zodpovednej práce pedagógov našej školy, nepedagogických zamestnancov, ale aj rodičov. Každý z učiteľov pristupuje ku každodennej práci so žiakmi zodpovedne a s láskou. A tento prístup sa odzrkadľuje v našich úspechoch a vo vzťahu medzi učiteľmi a žiakmi. Naše aktivity podporuje aj obec. Bez dobrej spolupráce s obcou by to naozaj nešlo.Vďaka a veľké " Ďakujeme" patrí všetkým. Ale vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v tejto škole a nie sú už medzi nami.

     Zaželajme teda našej škole veľa úspešných rokov, dobrých pedagógov a ostatných zamestnancov, a hlavne veľa žiakov, aby sme mohli aj v ďalších desaťročiach vzdelávať a vychovávať novú, mladú generáciu . 

  • BABY program
   14. 6. 2011

   SBABY program - Obrázok 1lovenský Červený kríž -  Územný spolok Rimavská Sobota zorganizovali  dňa 14.6.2011 súťaž "BABY program."   Naše žiačky skončili na peknom 4. mieste.

  • Ukážky sokoliarstva
   13. 6. 2011

   Dňa 13Ukážky sokoliarstva - Obrázok 1.6.2011 navštívili našu školu sokoliari z hradu Modrý Kameň. Ich ukážka bola zameraná na ochranu a poznávanie prírody. Bola rozdelená do dvoch častí-teoretickej a praktickej ukážky výcviku dravých vtákov. Všetkým žiakom sa to páčilo. Aspoň na chvíľu sa mohli "preniesť" z dnešného pretechnizovaného a uponáhľaného života do prírody a oddýchnuť si pri zaujímavej sokoliarskej ukážke.

  • Výlet detí MŠ
   30. 5. 2011

   Dňa 30.5.2011 sa deti MŠ zúčastnili výletu po trase Výlet detí MŠ - Obrázok 1Teplý Vrch- Rimavská Baňa -  Rimavská Sobota - Teplý Vrch. Cestovali autobusom aj vlakom.Všetkým sa to veľmi páčilo.

  • Rozprávkový park

   DňaRozprávkový park - Obrázok 1 25.05 schválil Výbor MAS MALOHONT výsledky hodnotenia projektov, ktoré boli v tomto roku predložené do grantového programu MAS Región občanom - občania regiónu. V stanovenom termíne predložili občianske združenia, školy, cirkevné organizácie a aktívne skupiny občanov dokopy 26 projektov. Aj tento rok bolo predložených veľa zaujímavých a kvalitných projektov, avšak vzhľadom na výšku financií, ktorá bol k dispozícii na prerozdelenie, nebolo možné podporiť všetky z nich. Projekty hodnotila Výberová komisia MAS podľa vopred stanovených bodovacích kritérií, Nakoniec odporučila podporiť 13 projektov, ktoré Výbor MAS schválil. Medzi podporenými projektmi je aj náš projekt pod názvom „Rozprávkový park“, ktorý sa týka obnovy parku pred školou. 

  • Rimavskosobotská vetvička 2011
   20. 5. 2011

   Dňa 20. Rimavskosobotská vetvička 2011 - Obrázok 1mája 2011 sa  žiaci našej školy zúčastnili podujatia venované Medzinárodnému roku lesov - prechádzka lesníckym náučným chodníkom " Rimavskosobotská vetvička 2011. " Táto akcia sa konala v Záhrade 1. mája. Na 11 stanovištiach mali žiaci možnosť oboznámiť sa s prírodou regiónu.

  • súťaž Družstiev mladých zdravotníkov II.stupňa.
   19. 5. 2011

   Územnsúťaž Družstiev mladých zdravotníkov II.stupňa. - Obrázok 1ý spolok Slovenského Červeného kríža  Rimavská Sobota zorganizoval dňa 19.5.2011 územné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov  II.stupňa. Súťažilo 11 družstiev a naše žiačky získali  pekné 4. miesto. Blahoželáme. 

  • Deň štúrovskej poézie
   11. 5. 2011

   Dňa 11.5.2Deň štúrovskej poézie - Obrázok 1011 sa naša žiačka Anna Kováčová zúčastnila regionálnej recitačnej súťaže "Deň štúrovskej poézie." Súťaž sa konala vo Vyšnom Skálniku .

  • Vyčistime si Slovensko!
   28. 4. 2011

   Vyčistime si Slovensko! - Obrázok 1Výchova k ochrane životného prostredia musí mať vždy celoživotný charakter. Len na samotnom človeku záleží, aká budúcnosť čaká prírodu. Znečistenie životného prostredia je problém, ktorý sa týka nás všetkých, a tak by nám nemal byť ľahostajný.  Človek tvorí súčasť prírody a je za ňu zodpovedný. A tak by sme sa mali zamyslieť nad tým ,že čo môžeme urobiť pre naše životné prostredie a začať s tým už dnes a nie zajtra keď už bude neskoro. Každý človek by mal mať schopnosť chápať význam prostredia, potrebu jeho šetrenia, a tiež skutočnosť, že aké prostredie si okolo seba vytvoríme, takí aj samí budeme. Prírodu nemôžeme pokladať za územie, ktoré sa nachádza tam, kde nepôsobí človek. Prírodné prostredie sa musíme snažiť zachovať i v mestách, na dedinách - len tak bude život a pôsobenie človeka možné po ďalšie desaťročia, len tak vytvoríme kultúrnu krajinu, ktorá má šancu prežiť - a my s ňou. Lesy a lúky nemôžu byť raritou,  ale prirodzenou zložkou prostredia, spolu s rozmanitými druhmi rastlín a zvierat, ktoré toto prírodné prostredie tvoria a udržujú. Len premyslený prístup k využívaniu prírodných zdrojov a snaha o nápravu už vzniknutých škôd môže zmeniť negatívny trend pôsobenia človeka v krajine. Je to veľmi smutný pohľad okolo nás, keď vidíme na vlastné oči, ako sa postupne rozrastajú v prírode rôzne skládky a smetiská. Kde-tu sa povaľujú rôzne odpadky, igelitové vrecúška, plastové fľaše..

      Je to veľmi smutné a preto sme sa aj my, žiaci ZŠ s MŠ  v Teplom Vrchu rozhodli, že aspoň trošku prispejeme k čistej prírode. V rámci celoslovenskej akcie Vyčistime si Slovensko sme čistili  Drienčanský náučný chodník  .  O životné prostredie by sme sa nemali  zaujímať len v týchto dňoch. Environmentálne správanie sa a konanie sa musí stať súčasťou každodenného života nás všetkých.