Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Navigácia

  Profil školy História školy Súčasný stav školy

  O škole

  Profil školy

                                                                                   

     Profil školy

           Základná škola s materskou školou v Teplom Vrchu vznikla v r. 2003 zlúčením plneorganizovanej Základnej školy a materskej školy v miestnej obci v súvislosti s prechodom časti kompetencií bývalých Školských správ pri Okresných úradoch na Obce. Materská škola, ktorá bola najskôr umiestnená v cirkevnej budove vznikla v r. 1977. Do novej budovy sa presťahovala v septembri 2005, keď vznikol nový spojený právny subjekt. V roku 2003 sa súčasťou školy stalo aj ŠSZ.

  Štruktúra školy je úplná to znamená, že poskytuje možnosť vzdelávať sa žiakom od 1. po 9. ročník. Kapacitne je schopná pojať cca 200 žiakov s naplnenosťou zhruba po 20 v triedach. Počet žiakov, ktorí ju navštevujú v súčasnosti sa pohybuje v rozpätí od 155 do 165. Počet tried sa ustálil na súčasných 10 tried. V každom ročníku je  jedna trieda ,v poslednom čase spájame jednu triedu  na II. stupni . Naproti tomu vytvárame špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihom.Elimináciou žiakov v špeciálnych triedach a individuálnym začleňovaním žiakov do  bežných tried, vytvárame dostatočné podmienky na to, aby sme vytvorili vhodný priestor pre vzdelávanie nadaných a talentovaných žiakov. Vnútorná diferenciácia je v súlade splatnou legislatívou a zabezpečuje primeraný model diferencovaného prístupu pre štruktúru žiakov na našej škole a v daných podmienkach.

                

     Pri ZŠ je zriadený Školský klub detí (ŠKD), v ktorom prevádzkujeme spravidla 3 – 4 oddelenia podľa počtu detí prihlásených do 15.6. predchádzajúceho školského roku. Podľa nového školského zákona napĺňame oddelenia do počtu 25 detí. V ŠKD je funkcia vedúcej vychovávateľky okrem toho v ňom pracujú ešte dve vychovávateľky. Vychovávateľky sú plne kvalifikované. Klub sa zameriava na prípravu detí na vyučovanie, relaxáciu detí a bohatú záujmovú činnosť. V rámci klubu sú obyčajne organizované 3 – 4 záujmové útvary, kde sa majú možnosť deti diferencovane podľa svojich záujmov prihlásiť.

                                     

  Materská škola je jednotriedna s celodennou prevádzkou a   poskytuje predprimárne vzdelanie, v ktorom je zahrnutá príprava detí na vstup do školy. Materská škola je situovaná v budove telocvične v priestoroch bývalej knižnice a školskej dielne. Priestory boli renovované a zodpovedajú súčasným európskym a vnútroštátnym ako i hygienickým normám. Priestory predstavujú herňu a spálňu, miestnosť pre pedagogických zamestnancov, kuchynku, sklady a sociálne zariadenia.  Materská škola  je jednotriedna s vekovo zmiešanou štruktúrou detí a jej kapacita je 17-20 detí.  

   

   Organizácia vyučovania 

   
  Vyučovanie i mimovyučovacia činnosť sa organizuje podľa rozvrhuhodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Začiatok vyučovania je o 8.00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové, okrem prvej prestávky  a prestávky medzi piatou a šiestou hodinou,ktoré trvajú 5.minút. Veľká prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 25 minút.V jednom slede môže prebiehať najviac 6 vyučovacích hodín. Vyučovanie v letnom aj zimnom čase prebieha rovnako a je závislé na zvoze žiakov miestnymi spojmi, zabezpečovanými SAD.

  Časové rozdelenie dňa: 
  7,15 - 8,00 príchod do školy
  8,00 - 8,45 1.vyučovacia hodina
  1.prestávka- 8,45 – 8,50
  8,50 - 9,35 2.vyučovacia hodina
  2.prestávka- 9,35 – 10,00
  10,00 - 10,45 3.vyučovacia hodina
  3.prestávka- 10,45 – 10,55
  10,55 - 11,40 4.vyučovacia hodina
  4.prestávka- 11,40 – 11,50
  11,50 - 12,35 5.vyučovacia hodina
  5.prestávka- 12,35 – 12,40
  12,40 - 13,25 6.vyučovacia hodina

    

    

      ŠKD :  Od 11,40 - 16,00 hod.

  .

    Školská jedáleň : Desiata- od  9,25 do 10,00 hod.

                                            Obedy:    11,40 - 14,00 hod