Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Stránka sa prerába v zmysle platnej legislatívy o webových sídlach. (webové sídlo školy je neoficiálne)

Novinky

Rozhodnutie
...
Základný fotoalbum
31. 8. 2016

Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

Základný fotoalbum
31. 8. 2016

Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

Základný fotoalbum
31. 8. 2016

Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

6. ročník
31. 8. 2016

Do galérie 6. ročník boli pridané fotografie.

Vyhodnotenie praktickej časti OČaP-u zo dňa 28. 9. 2012

 Praktická časť OČaP-u sa uskutočnila podľa priloženého organizačného zabezpečenia podujatia schváleného riaditeľom školy. Po úvodnom oboznámení žiakov a učiteľov s priebehom podujatia a dodržiavaním bezpečnostných pravidiel koordinátorom OČaP-u sa žiaci po skupinách presunuli určenými trasami pod vedením triednych učiteľov s cieľom získať skryté značenia. Po veľkej prestávke začal vedomostný kvíz. Žiaci získali body za nájdené značenia a správne odpovede z tém obsiahnutých v teoretickej časti  OČaP-u.

Deň chôdze

Dňa 28. septembra 2012 sa žiaci I. stupňa a špeciálnych tried zúčastnili Dňa chôdze. Zraz a nástup žiakov pred budovou školy bol o 8.00 hod. Triedni učitelia zisťovali počty žiakov v triedach a skontrolovali oblečenie a vybavenie žiakov. Organizátorka Mgr. Mária Pazdúrová privítala všetkých účastníkov dňa chôdze a zaroveň ich oboznámila s trasou Teplý Vrch - športové ihrisko Padarovce. Vyzdvihla a pochválila tých žiakov, ktorí sa záčastnia tohto dňa, pretože tak ako zdravá výživa pre ľudský organizmus je veľmi dôležitý pobyt a hlavne pohyb na čerstvom vzduchu. Žiaci boli poučení o správaní a bezpečnosti na ceste.  Žiaci si obliekli reflexné vesty, učitelia dostali terčíky a nezabudli sme ani na lekárničku. Nasledoval organizovaný odchod žiakov po triedach s triednymi učiteľmi. Na športové ihrisko pred obcou Padarovce sme dorazili o 9.30 hod. Žiaci I. stupňa boli z chôdze unavení, preto oddychovali. Žiakom špeciálnych tried boli vymedzené brány a hrali futbal. Chlapci z I. stupňa po oddychu hrali tiež futbal, ale na opačnej strane ihriska. Dievčatá sa hrali iné loptové hry. O 11.00 hod. sme so žiakmi odchádzali zo športového ihriska do obce Padarovce. Prezerali sme si obec, prešli sme okolo kostola a pomaly sme sa vracali do školy. Žiaci znova organizovane po triedach  išli so svojimi triednymi učiteľkami, ktoré ich o 12.00 hod. doviedli k budove školy. Po návrate bol nástup, kde sa organizátorka žiakov spýtala, či boli spokojní. Všetci žiaci odpovedali kladne. Pokrikom 3x hurá bol deň chôdze úspečne ukončený.

Rozprávkový svet Habakuky -Donovaly

 

Dňa 23.6.2011 sa žiaci našej školy zúčastnili jednodňového výletu .Navštívili rozprávkový svet Habakuky na Donovaloch. Rozprávkový svet Habakuky obsahuje 15 objektov – domčekov, amfiteáter, hodovňu, herňu pre deti... a množstvo prekvapení!  Celý areál je jedinečným počinom , kde len s použitím prírodných materiálov vytvorili dokonalú ilúziu rozprávkových chalúpok.  Ich čaro môžu návštevníci obdivovať každý deň po celý rok. Habakuky ako Dobšinského rozprávkový svet predstavia divákom okrem remeselníkov, architektúry samotných domov aj desať konkrétnych Dobšinského rozprávok. Každej jednej je zasvätený jeden domček alebo jedna chalúpka. Do Habakukov sa vchádza cez dračiu papuľu. Za ňou vyrástlo veľké vajce vtáka Ohniváka, šesťhlavý drak a Čierne mesto. Tiež Železná hora, veľryba, domček proroka Raka a ďalšie diela známe z Dobšinského rozprávok.

50. výročia Základnej školy v Teplom Vrchu
18. 6. 2011

Sú dni a chvíle v živote človeka, kedy sa na chvíľu zastaví a nostalgicky spomína, rekapituluje kus cesty, ktorá ubehla v radostných i všedných dňoch jeho života. Pre našu školu je takýmto okamihom práve deň, kedy sa pred 50 - timi rokmi zapísala do siete základných škôl a privítala svojich prvých žiakov. Bolo to 1. 9. 1961.    Počiatky školy siahajú až do roku 1949. Dňom 1. február 1949 bola zriadená Stredná škola v Teplom Vrchu v dočasnom sídle vo Veľkom Blhu. Školský rok sa začal 4. februára 1949 otvorením dvoch tried. V školskom roku 1950/1951 sa škola presťahovala do Teplého Vrchu s platnosťou od 1.septembra 1950.Začiatkom šk. r. 1953/1954 bola utvorená Osemročná stredná škola v Teplom Vrchu. Vznikla spojením doterajšej strednej školy a národnej školy. V tomto šk. roku bola zriadená aj šk. jedáleň. Otvorená bola dňa 1. októbra 1953. V školskom roku 1955/1956 bola zrušená Národná škola v Budikovanoch a jej žiaci boli začlenení do tunajšej školy. V roku 1955 sa začali prípravy na stavbu novej budovy školy, ktoré sa dňa 12. mája 1960 stali realitou.  Dňa 27. augusta 1961 bola škola slávnostne odovzdaná do užívania. Šk. r. 1961/1962 bol zahájený v novej budove školy, ktorej sa medzitým na základe školského zákona z 1. januára 1961 zmenil názov na Základná deväťročná škola v Teplom Vrchu. K septembru 1961 bolo na škole zapísaných 210 žiakov.  V šk. r. 1964/1965 bola vybudovaná nová školská jedáleň v budove bývalých skladov Pozemných stavieb v RS, ktoré ostali po výstavbe školy nevyužité. V školskom roku 1965/1966 bola zrušená ZDŠ pre 1.-5.ročník v Drienčanoch a jej žiaci boli  začlenení do tunajšej školy- ZDŠ v Teplom Vrchu.  Záujmové krúžky a nepovinné predmety sa po prvýkrát objavili na škole v šk. r. 1966/1967. Medzi prvé patrili: nemecký jazyk, kurz šitia, zborový spev, športové hry, výtvarná výchova, včelársky krúžok.V šk. r. 1995/1996 bola prepracovaná organizácia školských družín, čím vznikli tzv. „Školské kluby detí“. Školský klub detí pri ZŠ v Teplom Vrchu tvorili 4 oddelenia. Školská jedáleň bola prevádzkovaná v nevyhovujúcich priestoroch.. Už v minulosti bola snaha o vybudovanie novej školskej jedálne, ale realitou sa stala až 13. mája 2002, keď sa začalo s kopaním základov. Približne rok po vykopaní základov 24. mája 2003 sa konala kolaudácia školskej jedálne. Od toho dňa je jedáleň v prevádzke. K 1. 7. 2003 bola zriadená Základná škola s materskou školou ako právnická osoba zriaďovacou listinou Obecného úradu v Teplom Vrchu.

BABY program
14. 6. 2011

Slovenský Červený kríž -  Územný spolok Rimavská Sobota zorganizovali  dňa 14.6.2011 súťaž "BABY program."   Naše žiačky skončili na peknom 4. mieste.

photo

Streda 23. 1. 2019

Počet návštev: 530062

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Štvrtok 24.1.2019)

Patrícia Fabová (1)
Ondrej Gabčan (4)
Dominika Vargová (Materská škola)

Pozajtra (Piatok 25.1.2019)

Samuel Bartók (4)

Popozajtra (Sobota 26.1.2019)

Roman Súkeník (7)
Mgr. Ľuba Tomanová